پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران در 126 اسلاید

پروژه شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران به عنوان یکی از محلات قدیمی تهران در قالب power point و در 126 اسلاید می باشد این فایل به عنوان یک فایل جامع و کامل درباره شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

- بررسی پیشینه و زمینه

- بیان مساله

- طرح های فرادست

- چشم انداز طرح

- گروه های ذی نففع و ذی نفوذ در محدوده

- بررسی و پرسشنامه

- تدیون اهداف و چشم انداز مقدمانی

- معرفی شهر تهران

- معرفی منطقه 8

- معرفی ناحیه 2

- معرفی محله نارمک

- وجه تسمیه نارمک

- بررسی ساختار جمعیت در محله نارمک

- مطالعات اجتماعی

- بررسی مطالعات اقتصادی

- حمل و نقل منطقه

- شعاع دستری دبستان

- دسترسی فضای سبز

- دسترسی ورزشی

- دسترسی مذهبی

- کاربری ازاضی ناحیه

- کاربری اراضی محله

- تراکم ساختمان

بررسی ساختار وخصوصیات عمده مسکن ونحوه سکونت در محدوده

بررسی حوزه مداخله

- بررسی حوزه بلافصل

- بررسی خیابان های اصلی محله

- برزسی نمای مصالح 

- بررسی قدمت ابنیه

- بررسی تراکم جمعیتی

- بررسی خصوصیات فضایی خیابان شهید ثانی

-  بررسی خصوصیات فضایی خیابان دماوند

- بررسی ورودی های محله

- نشانه های موجود در محله

- سکانس بندی مسیر اصلی محله

- تقسیم بندی کوی ها و راه بین کوی ها

- بررسی نظام عملکردی محله

- تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه ها

- بررسی سرانه

- ماتریس ظرفیت

- ماتریس مطلوبیت

- تحلیل سوات swot

- تدوین چشم انداز

- راهبردها

- آلترناتیو طراحی 

- ضوابط و مقررات طرح(سواره، پیاده، بدنه ها و جداره ها، کف، پوشش گیاهی، نور، کاربری و فعالیت ها، مبلمان شهری، صوت، تقاطع ها و ...)