طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحه

پرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:

فهرست

- مقدمه

- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد

- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین

- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری

- فصل اول حوزه شمال غربی

 جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامع

زیر پهنه های حوزه شمال غربی

حوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

جدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

4 1 ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی 

جدول شماره 3 1 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال غربی

جول شماره 6 1 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال غربی

فصل دوم حوزه میانی غربی

 جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی طرح جامع

نقشه شماره 1 7 :جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی شهر مشهد

 زیر پهنه های حوزه میانی غربی

 حوزه  میانی غربی؛ حوزه ی سکونت و خدمات مکمل زیارت ( خرید گردشی، فراغتی، و...)

 گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی غربی

نقش و وظایف حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی غربی

جدول شماره 7 7 : سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه میانی غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

جدول شماره 3 7 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی غربی

جدول شماره 6 7 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی غربی

فصل سوم حوزه جنوب غربی

جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 3 : جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه جنوب غربی

حوزه - - جنوب غربی؛ کیفیت سکونت و بهره مندی پایدار از ارزشهای طبیعی

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه جنوب غربی

نقش و وظایف حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه جنوب غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب غربی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب غربی

فصل چهارم حوزه مرکزی

جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره ۰ 1 : جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه مرکزی

حوزه - - مرکزی؛ حوزه تشرف و زیارت

گزاره های - - اساسی توسعه در حوزه مرکزی

نقش و وظایف حوزه مرکزی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه مرکزی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه مرکزی

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه مرکزی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه مرکزی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه مرکزی

فصل پنجم حوزه میانی شرقی

جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه میانی شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی شرقی

نقش و وظایف حوزه میانی شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی شرقی

فصل ششم حوزه شمال شرقی

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه شمال  شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه شمال  شرقی

نقش و وظایف حوزه شمال  شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال شرقی

فصل هفتم حوزه جنوب شرقی

زیر پهنه های حوزه جنوب شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه جنوب شرقی

نقش و وظایف حوزه جنوب شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب شرقی